Výzkumy a odkazy

Popisy porodního traumatu ženami v návaznosti na jednání a interakci poskytovatelů péče

Rok: 2017

Originální název: Women’s descriptions of childbirth trauma relating to care provider actions and interactions

Autoři: Rachel Reed, Rachael Sharman & Christian Inglis

Pozadí výzkumu a metoda

Mnoho žen má zkušenost s psychologickým traumatem během porodu. Traumatický porod může mít vliv na psychické zdraví ženy po porodu a na vztahy v rodině. Je důležité porozumět tomu, jak interpersonální faktory ovlivňují prožívání traumatu u žen, abychom mohli popsat takový vývoj péče, který podporuje optimální psychosociální výsledky.

V rámci velké studie smíšených metod dokončilo 748 žen online průzkum a odpovědělo na otázku „popište zážitek z porodního traumatu a co jste považovali za traumatizující“. Údaje týkající se činností a interakcí poskytovatelů péče byly analyzovány pomocí šestifázového indukčního procesu tematické analýzy.

Výsledky

V datech byla identifikována čtyři témata: „upřednostňování agendy poskytovatele péče“; „přehlížení vtělených znalostí (znalostí těla)“; „lži a hrozby“; a “násilí”. Ženy měly pocit, že poskytovatelé péče upřednostňují své vlastní potřeby a plány před potřebami ženy. To by mohlo mít za následek neodůvodněné intervence, protože poskytovatelé péče se pokoušeli upravit proces porodu tak, aby vyhovoval jejich vlastním preferencím. V některých případech se ženy staly výukovým materiálem pro nemocniční personál, který je mohl pozorovat nebo na nich vyučovat.

Vlastní vtělené znalosti žen o průběhu porodu a blahobytu (zdraví) plodu byly ignorovány ve prospěch klinických hodnocení poskytovatelů péče. Poskytovatelé péče používali lži a výhrůžky, aby donutili ženy, aby vyhověly jejich postupům. Zejména se tyto lži a hrozby týkaly zdraví dítěte. Ženy také popisovaly činy, které byly hrubé a násilné. U některých žen tyto akce vyvolaly vzpomínky na sexuální napadení.

Závěr

Jednání a interakce poskytovatelů péče mohou ovlivnit prožívání traumatu ženy během porodu. Interpersonální porodní trauma je nutné řešit na makro i mikroúrovni. Rozvoj a poskytování péče v období mateřství se musí opírat o paradigma a rámec, který upřednostňuje jak fyzické tak i emocionální potřeby žen. Poskytovatelé péče vyžadují školení a podporu, aby minimalizovali mezilidské porodní trauma.

Porodní trauma: V oku pozorovatele

Rok: 2004

Originální název: Birth Trauma: In the Eye of the Beholder 

Autorka: Cheryl Tatano Beck

Cíl výzkumu: Popsat zkušenost žen s traumatem z porodu.

Pozadí výzkumu

Udávaná prevalence posttraumatické stresové poruchy (PTSD) v souvislosti s porodem je v rozmezí 1,5 % až 6 %.

Metoda

Pro kvalitativní výzkum zabývající se zkoumáním zkušeností žen s traumatickými porody byla použita metoda deskriptivní fenomenologie. Ženy byly osloveny prostřednictvím internetu, především prostřednictvím charitativní organizace Trauma and Birth Stress (TABS) z Nového Zélandu. Účelový výběr sestával ze 40 matek: 23 z Nového Zélandu, 8 ze Spojených států, 6 z Austrálie a 3 z Velké Británie. Každá žena byla požádána, aby popsala zážitek ze svého traumatického porodu a poslala jej přes internet výzkumníkovi. K analýze příběhů 40 matek byla použita Colaizziho metoda.

Výsledek a závěr

Objevila se čtyři témata, která popisovala podstatu zkušeností žen s porodním traumatem:

 1. Péče o mě: Žádala jsem příliš? 
 2. Komunikace se mnou: Proč to bylo opomenuto? 
 3. Poskytování bezpečné péče: Zradili jste mou důvěru a já se cítila bezmocná.
 4. Účel světí prostředky: Na čí úkor? Za jakou cenu?

Závěr: Porodní trauma leží v oku pozorovatele. Matky vnímaly, že jejich traumatické porody jsou lékaři často považovány za rutinu.

Fenomenologické zkoumání rodičovství po porodním traumatu: Pohled matek během prvního roku

Rok: 2021

Originální název: A phenomenological exploration of parenting after birth trauma: Mothers perceptions of the first year

Autoři: E. Molloy, D. L. Biggerstaff, P. Sidebotham

Cíl výzkumu: Prozkoumat, jak ženy vnímají sami sebe ve spojitosti s vazbou na své děti a rodičovské zkušenosti po porodním traumatu.

Pozadí výzkumu

Zatímco se předpokládá, že problémy s duševním zdravím v perinatálním období ovlivňují rodičovské schopnosti matky, existuje jen omezený výzkum, který by se zabýval tím, jak matky vnímají svůj vztah s dítětem po zkušenosti s traumatickým porodem a jak tato zkušenost může ovlivnit jejich rodičovskou schopnost.

Porodní trauma je dobře známý jev, který může mít za následek trvalé fyzické a perinatální psychické potíže žen. To může mít dopad na jejich vztah s dětmi, jejich rodičovské schopnosti a jejich vlastní identitu jako matky.

Metoda a výsledek

Hloubkové rozhovory s deseti matkami byly provedeny pomocí metodologie interpretační fenomenologické analýzy. Ženy, které zažily porodní trauma, často popisovaly odpojení od svých dětí a nedostatek důvěry ve svá rodičovská rozhodnutí. Mnohé se vnímaly jako „ne dost dobré“ matky. U některých žen trauma vedlo k výpadkům paměti na období bezprostředně po porodu, které je znepokojovalo, nebo fyzickému zotavování bylo tak náročné, že to ovlivnilo jejich schopnosti vychovávat děti způsobem, který si představovaly. U některých žen se rozvinula zdravotní úzkost, která vyústila v izolující zkušenost raného rodičovství.

Závěr

U žen, které utrpěly porodní trauma, je vyšší riziko zvýšeného strachu a úzkosti týkající se zdraví jejich dítěte a jejich rodičovských schopností. Některé ženy to mohou pociťovat jako pocit nižší citové vazby ke svému dítěti. Ženám, které zažijí porodní trauma, by měla být nabídnuta podpora během raného rodičovství. Vztahy mezi matkou a dítětem se často zlepší po prvním roce.

Prospektivní longitudinální studie prevalence posttraumatické stresové poruchy v důsledku událostí souvisejících s porodem

Rok: 2010

Originální název: A prospective longitudinal study of the prevalence of post-traumatic stress disorder resulting from childbirth events

Autoři: K. L. Alcorn, A. O'Donovan, J. C. Patrick, D. Creedy, G. J. Devilly

Pozadí a metoda výzkumu

Porod je spojován s poporodním poškozením. Existuje však kontroverze ohledně nástupu a prevalence posttraumatické stresové poruchy (PTSD) po porodu, přičemž klíčové studie jsou omezeny metodologickými problémy. Tato longitudinální prospektivní studie zkoumala prevalenci PTSD po porodu na velkém vzorku při kontrole již existující PTSD a afektivní symptomatologie.

Metoda: Těhotné ženy ve třetím trimestru byly oslovovány a dotazovány k identifikaci PTSD a symptomů úzkosti a deprese během posledního trimestru těhotenství, 4-6 týdnů po porodu, 12 týdnů po porodu a 24 týdnů po porodu.

Výsledek

Z 1067 oslovených žen bylo do studie přijato 933 žen. Celkem 866 (93 %) zůstalo po dobu 4–6 týdnů, 826 (89 %) zůstalo po dobu 12 týdnů a 776 (83 %) zůstalo po dobu 24 týdnů.

Výsledky ukázaly, že (nekontrolovaně) 3,6 % žen splnilo kritéria PTSD 4-6 týdnů po porodu, 6,3 % 12 týdnů po porodu a 5,8 % 24 týdnů po porodu.

Při kontrole na PTSD a částečné PTSD v důsledku předchozích traumatických příhod a také klinicky významné úzkosti a deprese během těhotenství byla míra PTSD nižší o 1,2 % ve 4-6 týdnech, 3,1 % ve 12. týdnu a 3,1 % ve 24. týdnu po porodu.

Závěr

Toto je první studie, která prokázala výskyt PTSD vyplývající z porodu po kontrole již existující PTSD a částečné PTSD a klinicky významné deprese a úzkosti v těhotenství.

Zjištění naznačují, že PTSD může být důsledkem traumatického porodního zážitku, i když to není normativní reakce.

Emoce a potřeba podpory po stresujícím porodu: Scopingová studie s těhotnými multigravidními ženami v severozápadní Anglii

Rok: 2016

Originální název: Emotions and support needs following a distressing birth: Scoping study with pregnant multigravida women in North-West England

Autoři: Gill Thomson, Soo Downe

Cíl výzkumu: Identifikovat emocionální potřeby a potřebu podpory u těhotných multigravidních žen, které zažily nepříznivé reakce spojené s předchozím porodem.

Výzkum probíhal ve 4 porodnicích v severozápadní Anglii a účastnicemi výzkumu byly multigravidní těhotné ženy ve věku nad 18 let.

Metoda

V každé porodnici bylo distribuováno 100 dotazníků (celkem n=400). Průzkum zahrnoval upravenou verzi výzkumu Post-Traumatic Stress Disorder Symptom Scale, aby byla prozkoumána reakce na trauma ve dvou rozsáhlých časových bodech: (a) po předchozím porodu a (b) během současného těhotenství. Účastnice byly také dotázány na optimální dobu pro získání podpory po porodu a na typ a poskytovatele podpory, k nimž měly/chtěly mít přístup. Na kvantitativních datech byly provedeny deskriptivní a inferenční statistiky. Kvalitativní data byla analyzována pomocí základního tematického přístupu.

Výsledek

Celková míra odpovědi byla 28 % (n=112); 43 % (n=46) žen mělo negativní/traumatické reakce spojené s předchozím porodem, 74% z nich (n=34) pokračovalo/znovu zaznamenalo nepříznivé reakce v současném těhotenství.

Nejčastěji uváděnými traumatickými reakcemi byly potíže při vybavování si předchozího porodu (předchozích porodů), vyhýbání se vzpomínkám s ním/nimi spojeným/i a úzkosti spojené s těmito vzpomínkami, když byly vyvolány.

Přibližně 54 % (n=25) respondentek mělo nějakou formu podpory po porodu a byly hlášeny odchylky v preferovaném načasování poskytování poporodní podpory. Nejčastěji byly jako preferované možnosti podpory identifikovány informace o dostupné podpoře a možnostech probrat porod s odborníkem.

Závěr a důsledky pro praxi

Názory žen na to, co by mohlo fungovat, by měly tvořit základ pro účinné studie v této oblasti. Mezi účastnicemi této studie byly důkazy o nenaplněných potřebách podpory souvisejících s negativními nebo traumatickými reakcemi na předchozí porod.

Rozsah preferovaného načasování a typů podpory naznačuje, že by měly být poskytovány flexibilní možnosti podpory, a to vzhledem k uvedeným potřebám. Další výzkum by měl posoudit, zda jsou tato zjištění potvrzena v diverznějším vzorku s vyšší mírou odezvy.

Vliv porodního traumatu na kojení: Příběh dvou cest

Rok: 2008

Originální název: Impact of Birth Trauma on Breast-feeding: A Tale of Two Pathways

Autorky: Beck, Cheryl Tatano; Watson, Sue

Cíl výzkumu: Prozkoumat dopad porodního traumatu na zkušenosti matek s kojením.

Pozadí a metoda výzkumu

Až 34 % nových matek uvedlo, že prožily traumatický porod. Mezi zdokumentované rizikové faktory opožděného nebo neúspěšného nástupu laktace patří stresující porod, neplánované porody císařským řezem a psychosociální stres a bolest související s porodem.

Pro kvalitativní výzkum ke zkoumání zkušeností matek s kojením po porodním traumatu byla použita metoda fenomenologie. Dvaapadesát žen bylo osloveno přes internet za pomoci charitativní organizace Trauma and Birth Stress, která sídlí na Novém Zélandu. Každá matka poslala svůj příběh o kojení vědcům přes internet. K analýze dat byla použita Colaizziho metoda (1978).

Výsledek

Objevilo se osm témat o tom, zda byly pokusy matek o kojení podporovány nebo naopak ztěžovány. Tato témata zahrnovala: 

 • ukázat se jako matka: naprosté odhodlání uspět, 
 • vynahradit hrozný příchod: usmíření dítěte, 
 • pomoc s duševním uzdravením: oddych od bolesti v hlavě, 
 • ještě jedna věc, kterou je třeba znásilnit: prsa matek,
 • snášet fyzickou bolest: někdy se to zdálo jako nepřekonatelné utrpení, 
 • nebezpečná směs: porodní trauma a nedostatečný přísun mléka, 
 • dotěrné vzpomínky: krádež očekávané radosti a 
 • znepokojující odloučení: prázdná záležitost.

Závěr

Vliv porodního traumatu na zkušenosti matek s kojením může ženy vést dvěmi zásadně odlišnými cestami.

Jedna cesta může ženy přimět k tomu, aby vydržely v kojení, zatímco druhá cesta může vést ke stresujícím překážkám, které mají za následek omezené snahy žen o kojení.

Autorka textu:

Tuto část zpracovala porodní asistentka Magdaléna Ezrová.